Meest gebruikte software salarisadministratie binnen het onderwijs

Welke software wordt het meest gebruikt voor salarisadministratie binnen het onderwijs?

Een juist berekend salaris dat op tijd wordt betaald is een belangrijke plicht van een werkgever. De software die een organisatie daarvoor gebruikt en de manier waarop hierin processen al dan niet volledig en efficiënt zijn ingericht en geautomatiseerd, speelt bij deze tijdige correcte salarisverwerking een belangrijke rol. Alle salarisverwerkingssoftware zorgen voor de automatisering en verwerking van verschillende bedrijfsprocessen, maar elke software verschilt in hoe dit geoperationaliseerd kan worden. De mogelijkheden en inrichting van de workflows verschillen per type software. Doordat bedrijfsprocessen tussen branches erg kan verschillen, past de ene software beter bij een organisatie dan de andere. Welke software wordt het meest gebruikt voor salarisadministratie binnen het onderwijs?

Wat zijn de voordelen van een salarisverwerkingssoftware?

Salarisverwerkingssoftware zorgt ervoor dat (administratieve) bedrijfsprocessen verwerkt kunnen worden in één systeem, wat leidt tot efficiëntie en kostenbesparing. Bovendien zorgt de automatisering van deze processen voor minimalisering van fouten. Daarnaast worden cao’s, inclusief pensioenregelingen en salaristabellen, ondersteund en geïntegreerd in de software. Doordat de software gemakkelijk (automatisch) geupdate kan worden, bieden de pakketten doorgaans de nieuwste functionaliteiten en de meest actuele wet- en regelgeving. Dit vereenvoudigt uiteindelijk de salarisadministratie, waardoor er meer tijd is voor advies en strategie. De voorwaarden zijn wel dat de salarisadministrateur over de juiste kennis beschikt én dat het type software aansluit op de bedrijfsprocessen.

Software voor salarisadministratie binnen het onderwijs

Er zijn verschillende soorten software voor de verloning van medewerkers. Binnen het onderwijs zien wij dat veelal de keuze wordt gemaakt voor Visma | Raet of AFAS Profit. Door de complexiteit van de salarisadministratie binnen het onderwijs is het belangrijk dat alle mutaties en handelingen erg overzichtelijk zijn.

AFAS Profit binnen het onderwijs

De workflows van AFAS worden door salarisadministrateurs binnen het onderwijs vaak beschouwd als ondersteunend hierbij, doordat er gewerkt wordt met het front-end system (AFAS Profit InSite). Dit is een soort “tussenplaats” waar alle mutaties terechtkomen en inzichtelijk zijn, zodat salarisadministrateurs controles uit kunnen voeren voordat deze definitief verwerkt worden in het AFAS backend systeem. Hierbij is bovendien inzichtelijk wie welke mutatie heeft ingevoerd. Hierdoor wordt dit systeem in het onderwijs vaak ervaren als inzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Daarnaast kan AFAS de verschillende dienstverbanden die naast elkaar binnen het onderwijs mogelijk zijn, goed verwerken. Het is immers belangrijk dat mutaties op het juiste (hoofd-, sub-, neven-) dienstverband verwerkt worden. Hierdoor zijn de dienstverbanden zeer inzichtelijk. Het feit dat AFAS zelf op de achtergrond snel en tijdig wijzigingen in de onderwijs cao of bijvoorbeeld WKR-aanpassingen doorvoert, wordt door de payroll professional binnen de branche ook vaak als plus ervaren. Naast deze eigenschappen die specifiek voor de salarisverwerking gelden, wordt tenslotte de mogelijkheid die AFAS biedt om als totale ERP oplossing organisatie breed alle bedrijfsprocessen in één systeem te integreren, ook als reden genoemd om voor AFAS te kiezen.

Visma | Raet binnen het onderwijs

Ook Visma | Raet heeft slimme workflows die passen bij de bedrijfsprocessen van het onderwijs. De software wordt gekenmerkt door de flexibele workflow engine, die kan worden aangepast aan de wensen van de organisatie. Dit vereenvoudigt de administratieve taken, waardoor er meer ruimte is voor advies over de HR & payroll processen en managementinformatie. Daarnaast is de mogelijkheid die de Raet software biedt bij het toepassen van de meest actuele wet- en regelgeving binnen de zorg een gehoord argument voor frequent gebruik van het pakket in deze branche.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen het onderwijs?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen het onderwijs? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

De invloed van cao's op salarisadministratie binnen het onderwijs

De invloed van verschillende cao’s op salarisadministratie binnen het onderwijs

Het onderwijs is een bijzondere branche wanneer het aankomt op salarisadministratie. Eén van die bijzonderheden is dat het onderwijs verschillende zeer branche specifieke cao’s kent. Iedere cao heeft specifieke regelgeving voor de verloning van de werknemers. Een (interim) salarisadministrateur moet daarom op de hoogte zijn van de verschillende cao’s en de juiste vaardigheden hebben om een correcte en tijdige payroll in binnen deze branche veilig te stellen. Wat zijn precies de verschillen tussen de cao’s en op welke manier heeft salarisadministratie daarmee te maken? Wij vertellen in deze blog wat de invloed is van de verschillende cao’s op salarisadministratie binnen het onderwijs.

Typen cao’s binnen het onderwijs

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en onderwijsbranche. Zo zijn er verschillende arbeidsvoorwaarden voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders. Ook verschillen ze per soort onderwijs. Alle arbeidsvoorwoorden staan in de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten) voor het onderwijs.

De typen cao’s binnen het onderwijs zijn:
– Primair onderwijs;
– Voortgezet onderwijs;
– Middelbaar beroepsonderwijs;
– Hoger onderwijs;
– Onderzoeksinstellingen;
– Onderwijs gerelateerde organisaties.

De salarisadministratie is daarom niet voor elke onderwijsinstelling hetzelfde. Zo variëren bijvoorbeeld de percentages van de eindejaarsuitkering per cao. Hoewel alle onderwijs cao’s uitgebreid zijn en afwijken van veel andere cao’s, staat de cao voor het primaire onderwijs bekend als het meest complex door de hoeveelheid bijzonderheden. Deze variëren van andere regels voor het invullen van de werkgeversverklaring, waarbij in het primaire onderwijs meer componenten mogen worden meegenomen voor het berekenen van het jaarinkomen dan bij het middelbaar of voortgezet onderwijs, tot afwijkende regels in het geval van ouderschapsverlof in het geval van ziekte en een iets andere regeling voor Duurzame Inzetbaarheid dan in de andere cao’s.

Salarisschillen per cao binnen het onderwijs

De verschillende onderwijs cao’s kennen allemaal een systeem van salarisschalen en –treden. Deze verschillen per onderwijssector. Bovendien kunnen er individuele afspraken worden gemaakt met een werknemer binnen een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer tijdelijk een andere functie waarneemt. Die werkzaamheden moeten op een andere manier en wellicht via een andere salarisschaal verloond worden.

Naast deze waarnemingstoeslag, heb je binnen het onderwijs vaak te maken met salarisverschillen door een arbeidsmarkttoeslag of garantietoeslag. Een arbeidsmarkttoeslag is van toepassing wanneer werknemer een individuele regeling treft waarbij zijn of haar salaris meer is dan het maximum in de salarisschaal. Een garantietoeslag wordt gebruikt wanneer de functie van een werknemer door bezuinigingen of reorganisatie in een andere salarisschaal komt en werknemer zijn/haar salaris behoudt.

Bijzonderheden van de pensioenregeling binnen het onderwijs

Pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden en de inhoud van de pensioenregeling wordt geregeld in de cao. Hoe het pensioen van een werknemer is opgebouwd, is specifiek voor deze branche. Iedere werknemer in het onderwijs is namelijk aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. Het ABP-pensioenfonds biedt een vervangend inkomen bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast keert het nabestaandenpensioen uit aan partners en kinderen van overleden werknemers.

Wat bijzonder is aan deze pensioenregeling is dat opgebouwde dienstjaren bij een voorgaande onderwijsinstelling meetellen voor het pensioen. Dit geldt overigens voor onderwijsondersteunend personeel, zoals leerkrachten, maar niet per definitie voor niet-onderwijs ondersteunend personeel, zoals salarisadministrateurs. Afhankelijk van bepaalde voorwaarden mogen sommige dienstjaren van niet-onderwijs ondersteunend personeel wel meegenomen worden en andere weer niet.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen het onderwijs?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen het onderwijs? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

Veelvoorkomende toeslagen salarisadministratie zorg

Veelvoorkomende toeslagen bij salarisadministratie binnen de zorg

In de zorg gaat het werk altijd door. Ook in de avonduren, nacht, weekenden of op (erkende) feestdagen. Om die reden hebben werknemers van een zorginstelling vaak wisselende dienstroosters. Oproepdiensten, crisisdiensten en onregelmatigheden zijn allemaal onderdeel van het werken binnen de zorg. Om werknemers daarvoor te compenseren is er een diversiteit aan toeslagen opgenomen in de cao en deze moeten worden meegenomen bij de verloning van de werknemers. Dit maakt dat salarisadministratie binnen de zorg weer net anders is dan in andere branches. In deze blog vertellen we je over de veelvoorkomende toeslagen bij salarisadministratie binnen de zorg.

Roosterpakketten binnen de zorg

De wisselende dienstroosters zijn typerend voor de zorg. Daarbij zijn er verschillende soorten diensten die eenzelfde medewerker kan hebben, zoals nachtdiensten of crisisdiensten. Deze roosters worden vaak door zorginstellingen bijgehouden in een apart pakket, het roosterpakket. De output van het roosterpakket is cruciaal, want deze wordt uiteindelijk gebruikt om de verschillende toeslagen per werknemer vast te stellen. Sommige van de bekende reguliere pakketten voor salarisverwerking hebben een ingebouwd of eigen te koppelen roosterpakket. Zeker bij grotere complexe payrolls, zoals in de zorg, wordt er echter vaak gekozen voor een apart roosterpakket. Een optimale inrichting van het roosterpakket en een vloeiende koppeling met de payroll software zijn van cruciaal belang voor een correcte verloning.

Onregelmatigheidstoeslag binnen de zorg

Werknemers worden gecompenseerd voor diensten die buiten de gangbare werkdagen en (kantoor)tijden vallen, door middel van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). De onregelmatigheidstoeslag is een financiële vergoeding of compensatie in tijd voor het werken van onregelmatige uren en is vastgelegd in de cao. De ORT is afhankelijk van de tijden en de dagen waarop gewerkt wordt. Aangezien de gehele zorgbranche te maken heeft met onregelmatige diensten, is de ORT in iedere zorg cao opgenomen. Deze exacte regeling kan per deelsector verschillen.

Toeslagen voor oproepdiensten binnen de zorg

Naast dat de werktijden in de zorgbranche onregelmatig zijn, kunnen er ook spoedgevallen of crisissen zijn waar direct mensen voor nodig zijn. Daarom moet de salarisadministrateur in de zorg ook rekening houden met toeslagen voor verschillende oproepdiensten. Allereerst is er een toeslag voor bereikbaarheidsdiensten. Werknemers met bereikbaarheidsdienst zijn op dat moment niet werkzaam, maar zijn wel verplicht om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Toeslag voor aanwezigheidsdiensten en consignatiediensten

Daarnaast is er ook een toeslag voor aanwezigheidsdiensten. Dit komt vaak voor in de vorm van ‘slaapdiensten’, waarbij de werknemer niet werkzaam is, maar aanwezig moet zijn om in spoedgevallen te kunnen handelen. Als de werknemer tijdens de slaapdienst noodzakelijk werk moet doen, dan ontvangt de werknemer ook salaris over het aantal uren dat hij werkt binnen de slaapdienst. Bovendien zijn er ook toeslagen voor consignatiediensten. Dit is een vergoeding voor de uren dat een werknemer tussen twee opeenvolgende diensten of pauze verplicht bereikbaar is, om in geval van onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk arbeid te kunnen verrichten. De vorm van vergoeding van deze oproepdiensten kan verschillen per deelsector, cao en functie.

Welke diensten een werknemer heeft gewerkt, wordt uit het roosterpakket gehaald. Op basis daarvan bepaalt de salarisadministrateur de toeslagen per werknemer.

Verschillende toeslagen per cao binnen de zorg

Het kan per deelsector binnen de zorg verschillen welke toeslagen van toepassing zijn. Bovendien kan de invulling van de vergoeding ook verschillen per cao. Het is daarom belangrijk dat de salarisadministrateur van de zorginstelling op de hoogte is van de juiste regelgeving. De verschillende toeslagen zijn een bijzonderheid van salarisadministratie binnen de zorg; de loonstrook van een medewerker bij een zorginstelling ziet er doorgaans heel anders uit dan van iemand werkzaam binnen retail.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de zorg?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de zorg? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft de een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!

Meest gebruikte software salarisadministratie zorg

Meest gebruikte software voor salarisadministratie binnen de zorg

Door de verschillen in salarisadministratie tussen branches, ervaren sommige branches dat de ene software voor salarisverwerking beter aansluit op de behoeften van de branche dan de andere. Hoewel alle systemen een basis voor personeelsregistratie en salarisverwerking bieden, zijn er verschillen tussen de vele aanbieders. De voornaamste verschillen zijn de mogelijkheden tot maatwerk en hoe de workflows zijn ingericht. In deze blog vertellen we welke software voor salarisadministratie het meest gebruikt worden in de zorg.

Wat zijn de voordelen van een salarisverwerkingssoftware?

Salarisverwerkingssoftware zorgt ervoor dat (administratieve) bedrijfsprocessen verwerkt kunnen worden in één systeem, wat leidt tot efficiëntie en kostenbesparing. Bovendien zorgt de automatisering van deze processen voor minimalisering van fouten. Daarnaast worden cao’s, inclusief pensioenregelingen en salaristabellen, ondersteund en geïntegreerd in de software. Doordat de software gemakkelijk (automatisch) geupdate kan worden, bieden de pakketten doorgaans de nieuwste functionaliteiten en de meest actuele wet- en regelgeving. Dit vereenvoudigt uiteindelijk de salarisadministratie, waardoor er meer tijd is voor advies en strategie. De voorwaarden zijn wel dat de salarisadministrateur over de juiste kennis beschikt én dat het type software aansluit op de bedrijfsprocessen.

Software voor salarisadministratie binnen de zorg

Binnen de zorg zijn AFAS Profit, SAP en Visma | Raet veelvoorkomende payroll software.

AFAS Profit in de zorg

AFAS Profit heeft de afgelopen jaren een flinke opmars gemaakt binnen de zorg. Over AFAS Profit is een vaak gehoord geluid van payroll specialisten dat het veel best practices biedt, waarbij veel processen een standaard inrichting hebben. Dit kan efficiënte vloeiende workflows voor de salarisadministrateur betekenen. Ook het feit dat AFAS zelf op de achtergrond snel en tijdig wijzigingen in de zorg cao of bijvoorbeeld WKR-aanpassingen doorvoert, wordt door de payroll professional binnen de branche ook vaak als plus ervaren. Naast deze eigenschappen die specifiek voor de salarisverwerking gelden, wordt de mogelijkheid die AFAS biedt om als totale ERP oplossing organisatie breed alle bedrijfsprocessen in één systeem te integreren, ook als reden genoemd om voor AFAS te kiezen.

SAP in de zorg

De vele mogelijkheden die het omvangrijke SAP biedt, zoals de opties voor allerhande maatwerk, worden enerzijds ervaren als een plus en anderzijds als erg bewerkelijk, zowel in de salarisverwerking als in het onderhoud van het pakket. Dit vereist immers meer kennis van de software. Bovendien is er niet altijd zoiets als ‘kennis van SAP’, omdat de inrichting van SAP juist vanwege alle mogelijkheden voor maatwerk per (zorg)organisatie behoorlijk kan verschillen. Hier staat tegenover dat het systeem vanwege deze flexibiliteit wel volledig ingericht kan worden naar de behoeften van de organisatie.

Visma | Raet in de zorg

Tenslotte is Visma | Raet, in het bijzonder Beaufort Youforce, van oudsher een bekende softwarespeler binnen de zorg. De software wordt gekenmerkt door de flexibele workflow engine, die kan worden aangepast aan de wensen van de organisatie. Ook het BIG-register voor zorgverleners en de mogelijkheden die de Raet software biedt bij het toepassen van de meest actuele wet- en regelgeving binnen de zorg, zijn gehoorde argumenten voor frequent gebruik van het pakket in de branche.

Op zoek naar een salarisadministrateur binnen de zorg?

Ben jij op zoek naar een (interim) salarisadministrateur met de vaardigheden en ervaring die passen binnen de zorg? Een talent wiens kennis, ontwikkelmogelijkheden én persoonlijkheid passen bij de aard en doelstellingen van jouw organisatie? InterimWorX heeft een groot en krachtig netwerk van salarisadministrateurs. Daarbij hebben we focus op kwaliteit en relatie hoog in het vaandel staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend (advies)gesprek. InterimWorX leert jou en de organisatie graag kennen!