088 408 6789

Algemene Voorwaarden lnterimWorX BV

 

Dit document bestaat uit drie delen:

1. Algemene voorwaarden voor het plaatsen van zelfstandigen

2. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Werknemers

3. Algemene voorwaarden voor werving & selectie

 

Algemene voorwaarden voor het plaatsen van Zelfstandigen door lnterimWorX B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal (via internet of een vergelijkbaar medium) tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op het plaatsen van zelfstandigen door lnterimWorX B.V. (“lnterimWorX”) aan Opdrachtgevers.

1.2 Toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door lnterimWorX schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van lnterimWorX voorziet van Zelfstandigen.
 2. Zelfstandige: iedere natuurlijke of rechtspersoon die anders dan krachtens arbeidsovereenkomst werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgevers van lnterimWorX.
 3. Opdracht: de Opdracht (in welke vorm dan ook) die Opdrachtgever aan lnterimWorX geeft met betrekking tot het bij haar plaatsen van een Zelfstandige.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen lnterimWorX en Opdrachtgever, waarop de voorwaarden als neergelegd in de Opdrachtbevestiging van toepassing zijn.
 5. Opdrachtbevestiging: het document waarin de in verband met de Opdracht gemaakte afspraken en de op de Opdracht van toepassing zijnde voorwaarden zijn vastgelegd.

3. Vrijblijvendheid van aanbiedingen/Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van lnterimWorX in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Aanvaarding door Opdrachtgever van aanbiedingen van lnterimWorX geschiedt door schriftelijke ondertekening van deze aanbieding, dan wel doordat aan de Opdracht uitvoering wordt gegeven. Het moment waarop per email gegevens over de Zelfstandige door lnterimWorX aan Opdrachtgever worden verstrekt, wordt gekwalificeerd als het moment waarop lnterimWorX een Zelfstandige aanbiedt.

4. Selectie van Zelfstandigen

4.1 lnterimWorX heeft volledige vrijheid bij de selectie van Zelfstandigen en betrekt hierbij:

 1. De hoedanigheden en kundigheden van de Zelfstandige zoals deze door de Zelfstandige aan lnterimWorX zijn verstrekt.
 2. De (eventueel) persoonlijke ervaringen die lnterimWorX heeft met de Zelfstandige.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte selectiecriteria.

4.2 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismakingsgesprek met geselecteerde

4.3 lndien een door lnterimWorX geplaatste Zelfstandige niet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten voldoet, dan zal Opdrachtgever dit binnen 1 dag na aanvang van de werkzaamheden door de Zelfstandige aan lnterimWorX bekend maken. In zodanig geval wordt de Overeenkomst als ontbonden beschouwd en zal Opdrachtgever geen betaling voor betreffende Opdracht aan lnterimWorX verschuldigd zijn.

4.4 lnterimWorX is op geen enkele wijze aansprakelijk indien zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig een door Opdrachtgever gevraagde Zelfstandige te plaatsen.

5. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever en Zelfstandige

5.1 Opdrachtgever en Zelfstandige stellen in onderling overleg de exacte inhoud van de door de Zelfstandige te verlenen diensten vast. Dit betreft ook de omvang van de door de Zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten.

5.2 De Zelfstandige is vrij om te bepalen op welke manier de te verlenen diensten ten behoeve van Opdrachtgever warden De Zelfstandige werkt niet onder toezicht en leiding van Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Zelfstandige wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevergd kan warden, van bedrijfsongevallen.

6. Verplichting lnterimWorX

6.1 lnterimWorX verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Zelfstandigen te selecteren conform de visie en missie van lnterimWorX en met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

6.2 lnterimWorX draagt er zorg voor dat er voor elke opdracht waarbij een Zelfstandige via haar wordt ingezet, een geldige modelovereenkomst in het kader van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt opgemaakt en ondertekend.

7. Aansprakelijkheid

7.1 lnterimWorX is niet aansprakelijk als door haar geplaatste Zelfstandigen niet blijken te voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever.

7.2 lnterimWorX draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar geplaatste Zelfstandigen veroorzaken aan Opdrachtgever of aan derden.

7.3 lnterimWorX is op generlei wijze aansprakelijk voor de afdracht van belastingen, premies sociale verzekeringen en/of pensioenpremies in verband met de door Zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verleende diensten, indien de fiscus en/ of andere autoriteiten eventueel van oordeel zou zijn dat er sprake is van een dienstverband tussen Zelfstandige en Opdrachtgever.

7.4 Aansprakelijkheid van lnterimWorX jegens Opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot 50% van het totale netto factuurbedrag dat lnterimWorX voor de betreffende Opdracht in rekening heeft gebracht over een periode van maximaal zes maanden of zoveel korter als de Overeenkomst heeft geduurd.

7.5 Opdrachtgever zal lnterimWorX te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens lnterimWorX eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

8. Tarieven, factuur en betaling

8.1 Per Opdracht wordt in de Opdrachtbevestiging het voor de Opdracht geldende uurtarief vastgelegd.

8.2 Door wijziging van de Opdracht (andere functie(-zwaarte) of het afronden van relevante studies door de Zelfstandige, kan het uurtarief gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast.

8.3 lnterimWorX stuurt Opdrachtgever wekelijks een factuur aan de hand van de door Zelfstandige ingevulde urenverantwoording in de door lnterimWorX gehanteerde digitale tijdverantwoordingstool.

8.4 De in art. 3 genoemde urenverantwoording wordt wekelijks door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Opdrachtgever geaccordeerd, waarna eveneens wekelijks facturatie plaatsvindt.

8.5 Alle tarieven van lnterimWorX worden jaarlijks geïndexeerd.

8.6 lndien een eventuele wijziging van wet- en regelgeving, waaronder sociale en fiscale wetgeving, tot extra kosten voor lnterimWorX leidt, zullen deze kosten warden doorberekend in het tarief met ingang van het tijdstip van die wijzigingen en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de looptijd van de Overeenkomst.

8.7 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

9. Rechtstreekse arbeidsverhouding

9.1 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst zal Opdrachtgever geen rechtstreekse arbeidsverhouding aangaan met de Zelfstandige, danwel de Zelfstandige op enige andere basis werkzaamheden laten verrichten.

9.2 lndien Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, binnen 1 jaar nadat de Opdracht tot een einde is gekomen, een rechtstreekse arbeidsverhouding aan wenst te gaan met het de Zelfstandige, of indien de Zelfstandige binnen 1 jaar nadat de Opdracht tot een einde is gekomen op andere wijze voor Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten zonder tussenkomst van lnterimWorX, is Opdrachtgever verplicht lnterimWorX hiervan schriftelijk op de hoogte te Opdrachtgever is in dat geval een vergoeding van €10.000 verschuldigd aan lnterimWorX.

10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1 (Tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Over deze opzegtermijn dient het overeengekomen tarief te worden doorbetaald ongeacht of de Zelfstandige gedurende de opzegtermijn nog voor Opdrachtgever werkzaam is.

10.2 lndien een Zelfstandige zijn overeenkomst van opdracht met lnterimWorX tijdens de duur van de Opdracht beëindigt, verplicht lnterimWorX zich met de grootst mogelijke zorg een nieuwe Zelfstandige te selecteren. lndien geen vervangende Zelfstandige beschikbaar is, geldt het bepaalde in art. 4.4.

11. Geheimhouding

lnterimWorX verplicht zich tot geheimhouding van alle als zodanig aangegeven informatie met betrekking tot Opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te harer kennis komt.

12. Geschillen

12.1 Op de rechtsverhouding tussen lnterimWorX en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen tussen lnterimWorX en Opdrachtgever die verband houden met de Overeenkomst en/ of de uitvoering daarvan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

12.3 Voor zover de berechting van een geschil behoort tot de competentie van een rechtbank, is uitsluitend de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen lnterimWorX is gevestigd, bevoegd.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Werknemers door lnterimWorX B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal (via internet of een vergelijkbaar medium) tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op het ter beschikking stellen van Werknemers door lnterimWorX B.V. (“lnterimWorX”) aan Opdrachtgevers.

1.2 Toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door lnterimWorX schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van lnterimWorX voorziet van medewerkers.
 2. Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een uitzendovereenkomst met lnterimWorX ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten.
 3. Opdracht: de Opdracht (in welke vorm dan ook) die Opdrachtgever aan lnterimWorX geeft met betrekking tot het ter beschikking stellen van Werknemers.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen lnterimWorX en Opdrachtgever waarop de voorwaarden als neergelegd in de Opdrachtbevestiging van toepassing zijn.
 5. Opdrachtbevestiging: het document waarin de in verband met de Opdracht gemaakte afspraken en de op de Opdracht van toepassing zijnde voorwaarden zijn neergelegd.

3. Vrijblijvendheid van aanbiedingen/Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van lnterimWorX in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Aanvaarding door Opdrachtgever van aanbiedingen van lnterimWorX geschiedt door schriftelijke ondertekening van deze aanbieding, dan wel doordat aan de Opdracht uitvoering wordt gegeven. Het moment waarop per email gegevens over de Werknemer door lnterimWorX aan Opdrachtgever worden verstrekt, wordt gekwalificeerd als het moment waarop lnterimWorX een Werknemer aanbiedt.

4. Selectie van Werknemers

4.1 lnterimWorX heeft volledige vrijheid bij de selectie van Werknemers en betrekt hierbij:

 1. De hoedanigheden en kundigheden van de Werknemer zoals deze door de Werknemer aan lnterimWorX zijn verstrekt.
 2. De (eventueel) persoonlijke ervaringen die lnterimWorX heeft met de Werknemer.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte selectiecriteria.

4.2 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismakingsgesprek met geselecteerde Werknemer.

4.3 lndien een geselecteerde Werknemer, in geval van ter beschikkingstelling door lnterimWorX, niet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten voldoet, dan zal Opdrachtgever dit binnen 1 dag na aanvang van de werkzaamheden door de Werknemer aan lnterimWorX bekend In zodanig geval wordt de betreffende Overeenkomst als ontbonden beschouwd en zal Opdrachtgever geen betaling voor betreffende Opdracht aan lnterimWorX verschuldigd zijn.

4.4 lnterimWorX kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig een door Opdrachtgever gevraagde Werknemer ter beschikking te stellen.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor haar door lnterimWorX ter beschikking gestelde Werknemers en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat het lnterimWorX wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden, van bedrijfsongevallen.

5.2 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient de door lnterimWorX ter beschikking gestelde Werknemer te warden ingedeeld in de bij Opdrachtgever toepasselijke functiegroep. In dat verband is Opdrachtgever verplicht lnterimWorX informatie te verstrekken over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen en toeslagen.

6. Verplichtingen lnterimWorX

6.1 lnterimWorX verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Talenten te selecteren conform de visie en missie van lnterimWorX.

6.2 lnterimWorX verplicht zich alle wettelijke verplichtingen betrekking hebbend op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten op correcte wijze uit te voeren.

7. Aansprakelijkheid

7.1 lnterimWorX is niet aansprakelijk als door haar ter beschikking gestelde Werknemers niet blijken te voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

7.2 lnterimWorX draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar ter beschikking gestelde Werknemers veroorzaken aan Opdrachtgever of aan derden.

7.3 Aansprakelijkheid van lnterimWorX jegens Opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot 50% van het totale netto factuurbedrag dat lnterimWorX voor de betreffende Opdracht in rekening heeft gebracht over een periode van maximaal zes maanden of zoveel korter als de Overeenkomst heeft geduurd.

7.4 Opdrachtgever zal lnterimWorX te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens lnterimWorX eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

7.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aan lnterimWorX in het kader van 5.2 verstrekte informatie. Alle schade voortvloeiend uit het niet, niet volledig en/ of niet correct nakomen van de in art. 5.2 opgenomen verplichting is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Tarieven, factuur en betaling

8.1 Per Opdracht wordt in de Opdrachtbevestiging het voor de Opdracht geldende uurtarief vastgelegd.

8.2 Door wijziging van de Opdracht (andere functie(-zwaarte) of het afronden van relevante studies door de Werknemer, kan het uurtarief gedurende de looptijd van de Overeenkomst warden aangepast.

8.3 lnterimWorX stuurt Opdrachtgever wekelijks een factuur aan de hand van de door Werknemer ingevulde urenverantwoording in de door lnterimWorX gehanteerde digitale tijdverantwoordingstool.

8.4 De in 8.3 genoemde urenverantwoording wordt wekelijks door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Opdrachtgever geaccordeerd waarna eveneens wekelijks facturatie plaatsvindt.

8.5 Alle tarieven van lnterimWorX worden jaarlijks geïndexeerd.

8.6 lndien een eventuele wijziging van wet- en regelgeving, waaronder sociale en fiscale wetgeving, tot extra kosten voor lnterimWorX leidt, zullen deze kosten warden doorberekend in het tarief met ingang van het tijdstip van die wijzigingen en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de looptijd van de Overeenkomst.

8.7 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

9. Rechtstreekse arbeidsverhouding

9.1 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een Werknemer wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.

9.2 lndien Opdrachtgever na ommekomst van de Opdracht met een hem door lnterimWorX ter beschikking gestelde Werknemer rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsrelatie wil aangaan (waaronder begrepen een overeenkomst van opdracht), dient hij lnterimWorX alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven, daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

9.3 lndien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Werknemer die aan hem ter beschikking is gesteld, v66rdat die Werknemer – op basis van de opdracht – 800 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan lnterimWorX een vergoeding verschuldigd van 25% van het laatst geldende tarief over 1.800 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die Werknemer gewerkte uren. De aldus berekende vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

9.4 lnterimWorX is gerechtigd om voor een Werknemer of voor een specifieke groep Werknemer een van 9.3 afwijkende vergoedingsregeling vast te stellen.

9.5 lndien Opdrachtgever met de Werknemer niet aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in artikel 9.3 bedoelde vergoeding Dit geldt zowel wanneer de Werknemer, rechtstreeks of via derden, bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd als in het geval Opdrachtgever de Werknemer hiertoe rechtstreeks of via derden heeft benaderd.

9.6 Opdrachtgever zal naar vermogen bevorderen dat aan haar gelieerde vennootschappen dezelfde verplichting, als bedoeld in dit artikel in acht zullen nemen.

10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1 (Tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een Over deze opzegtermijn dient het overeengekomen tarief te warden doorbetaald, vermenigvuldigd met het aantal van de in de Overeenkomst overeengekomen uren, ongeacht of de betrokken Werknemer gedurende de opzegtermijn (nog) voor Opdrachtgever werkzaam is.

10.2 lndien de arbeidsrelatie tussen Werknemer en lnterimWorX tijdens de looptijd van de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt of wanneer lnterimWorX om een andere reden de Overeenkomst dient te beëindigen, verplicht lnterimWorX zich met de grootst mogelijke zorg een nieuwe Werknemer te selecteren. lndien geen vervangende Werknemer beschikbaar is, geldt hetgeen gesteld is onder art. 4.4.

11. Geheimhouding

lnterimWorX verplicht zich tot geheimhouding van alle als zodanig aangegeven informatie met betrekking tot Opdrachtgever die bij de uitvoering van haar opdracht te harer kennis komt.

12. Geschillen

12.1 Op de rechtsverhouding tussen lnterimWorX en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen tussen lnterimWorX en Opdrachtgever die verband houden met de Overeenkomst en/ of de uitvoering daarvan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

12.3 Voor zover de berechting van een geschil behoort tot de competentie van een rechtbank, is uitsluitend de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen lnterimWorX is gevestigd, bevoegd.

Algemene voorwaarden voor werving & selectie door lnterimWorX B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal (via internet of een vergelijkbaar medium) tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op het werven & selecteren van Kandidaten door lnterimWorX B.V. (“lnterimWorX”) ten behoeve van Opdrachtgevers.

1.2 Toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door lnterimWorX schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich middels werving & selectie door lnterimWorX voorziet van Kandidaten.
 2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die in het kader van werving & selectie door lnterimWorX wordt voorgesteld aan Opdrachtgever en/of na werving & selectie door lnterimWorX in dienst treedt bij Opdrachtgever.
 3. Opdracht: de Opdracht (in welke vorm dan ook) die Opdrachtgever aan lnterimWorX geeft met betrekking tot het werven & selecteren van Kandidaten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen lnterimWorX en Opdrachtgever, waarop de voorwaarden als neergelegd in de Opdrachtbevestiging van toepassing zijn.
 5. Opdrachtbevestiging: het document waarin de in verband met de Opdracht gemaakte afspraken en de op de Opdracht van toepassing zijnde voorwaarden zijn vastgelegd.

3. Vrijblijvendheid van aanbiedingen/Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van lnterimWorX in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Aanvaarding door Opdrachtgever van aanbiedingen van lnterimWorX geschiedt door schriftelijke ondertekening van deze aanbieding, dan wel doordat aan de Opdracht uitvoering wordt gegeven. Het moment waarop per email gegevens over de Kandidaat door lnterimWorX aan Opdrachtgever worden verstrekt, wordt gekwalificeerd als het moment waarop lnterimWorX een Kandidaat aanbiedt.

4. Selectie van Kandidaten

4.1 lnterimWorX heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij:

 1. De hoedanigheden en kundigheden van de Kandidaat zoals deze door de Kandidaat aan lnterimWorX zijn verstrekt.
 2. De (eventueel) persoonlijke ervaringen die lnterimWorX heeft met de Zelfstandige.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte

4.2 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismakings- c.q. sollicitatiegesprek met geselecteerde Kandidaten.

5. Verplichting Opdrachtgever

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van het door haar aangeleverde functieprofiel.

6. Verplichting lnterimWorX

lnterimWorX verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Kandidaten te werven & selecteren conform de visie en missie van lnterimWorX en met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

7. Aansprakelijkheid

7.1 lnterimWorX is niet aansprakelijk als een Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

7.2 lnterimWorX draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die een kandidaat na indiensttreding bij Opdrachtgever veroorzaakt aan Opdrachtgever of aan derden.

7.3 Aansprakelijkheid van lnterimWorX jegens Opdrachtgevers is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot 50% van het totale netto factuurbedrag dat lnterimWorX voor de betreffende Opdracht in rekening heeft gebracht.

8. Tarieven, factuur en betaling

8.1 Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van Kandidaten voor Opdrachtgever wordt uitgedrukt in een in de Opdrachtbevestiging opgenomen vast bedrag danwel een in de Opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het volledige bruto jaarsalaris van de aan te trekken Onder volledig bruto jaarsalaris wordt verstaan alle belastbare inkomensbestanddelen, ongeacht de benaming, welke de Kandidaat naar schatting zal ontvangen, op basis van een fulltime dienstverband, berekend over een periode van 12 maanden na aanvang van de werkzaamheden.

8.2 Betaling is verschuldigd zodra een Kandidaat een arbeidsovereenkomst met de Opdrachtgever heeft gesloten, doch uiterlijk per de datum van indiensttreding.

8.3 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

8.4 In geval de arbeidsovereenkomst met een geplaatste Kandidaat binnen zes maanden na aanvang dienstverband tot een einde komt en lnterimWorX aantoonbaar tekortgeschoten is in het selectieproces, dan zal lnterimWorX zich inspannen een nieuwe Kandidaat te werven waarbij alleen de bijkomende kosten (advertenties en dergelijke) voor rekening van Opdrachtgever zullen zijn.

8.5 Een Opdracht heeft het beginsel van “no cure no pay” als uitgangspunt, waarbij cure gedefinieerd wordt als het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever. lnterimWorX heeft als uitgangspunt dat zij de Opdracht voor Opdrachtgever op exclusieve basis verricht. lndien Opdrachtgever naast lnterimWorX een andere partij dezelfde Opdracht heeft gegeven, dient Opdrachtgever lnterimWorX hierover vooraf te informeren. Als Opdrachtgever niet vooraf meldt dat de Opdracht niet op exclusieve basis wordt verricht, is Opdrachtgever, ondanks het principe van “no cure no pay”, toch een vergoeding verschuldigd, berekend conform het bepaalde in art. 8.6 hierna. Dit geldt dus ook indien geen Kandidaat wordt aangeboden. lndien een Opdrachtgever een Opdracht intrekt, is hij eveneens een vergoeding verschuldigd, berekend conform het bepaalde in art. 8.6 hierna.

8.6 In verband met de berekening van de in 8.5 genoemde verschuldigde vergoeding geldt het volgende: indien lnterimWorX met de uitvoering van de Opdracht een aanvang heeft gemaakt is Opdrachtgever 1/3 van het in de Opdrachtbevestiging opgenomen tarief aan lnterimWorX verschuldigd, zulks ondanks het principe van “no cure no pay”, dus ook als geen Kandidaat is aangeboden. lndien lnterimWorX een of meerdere kandidaten heeft aangeboden, is Opdrachtgever 2/3 van het in de Opdrachtbevestiging opgenomen tarief verschuldigd, zulks ondanks het principe van “no cure no pay”.

8.7 lndien een Kandidaat, die is aangeboden bij Opdrachtgever door lnterimWorX, niet wordt geselecteerd en binnen 12 maanden na de aanbieding door lnterimWorX alsnog bij Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt in welke functie dan ook, wordt deze indiensttreding beschouwd als het gevolg van Werving & Selectie door Opdrachtgever is in dat geval alsnog het aanvankelijk overeengekomen tarief als opgenomen in de Opdrachtbevestiging verschuldigd aan lnterimWorX.

8.8 Opdrachtgever is verplicht gegevens van een aangeboden Kandidaat geheim te houden en het is Opdrachtgever niet toegestaan een door lnterimWorX aangeboden Kandidaat aan een andere partij voor te stellen.

9. Geheimhouding

lnterimWorX verplicht zich tot geheimhouding van alle als zodanig aangegeven informatie met betrekking tot Opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te harer kennis komt.

10. Geschillen

10.1 Op de rechtsverhouding tussen lnterimWorX en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Ten aanzien van geschillen tussen lnterimWorX en Opdrachtgever die verband houden met de Overeenkomst en/ of de uitvoering daarvan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

10.3 Voor zover de berechting van een geschil behoort tot de competentie van een rechtbank, is uitsluitend de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen lnterimWorX is gevestigd, bevoegd.

 

 

Rotterdam, januari 2023

frame
frame